امیران پیشرو در
  • امور ثبت شرکتها
  • تغییرات شرکت ها
  • امور مالکیت معنوی
  • رتبه بندی پیمانکاری
  • امور مالیاتی
  • کارت بازرگانی
  • برند و لوگو
  • طراحی سایت


انواع تغییرات شرکت ها

اصولا فرایند ثبتی شامل دو مرحله اساسی می‌باشد.

  • ۱- ثبت شرکت

  • ۲- ثبت تغییرات شرکت (در صورت نیاز و یا لزوم )

انجام هرگونه تغییرات در اساسنامه و یا اصول شرکت می‌بایست به اداره‌ی ثبت شرکتها اعلام شود و که با ملی شدن فرآیند و مراحل آن و صدور آگهی تغییرات از طرف مرجع ثبتی اطلاع‌رسانی آن در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه‌های محلی کثیرالنتشار الزامی است.

تغییرات یک شرکت یا موسسه می‌تواند شامل موارد ذیل می‌باشد: افزایش یا کاهش سرمایه ، تغییر آدرس محل اصلی شرکت یا شعب آن ،

ایجاد یا انحلال شعب ، افزایش یا کاهش تعداد اعضا هیئت مدیره ، تمدید یا خروج یا ورود مدیران ، تمدید یا تغییر بازرسین شرکت ، انتخاب روزنامه کثیر النتشار ، تصویب ترازنامه حساب سود و زیان سالانه شرکت ، انحلال ادغام و الصاق یا تغییر موضوع فعالیت و …

ثبت هر کدام از این تغییرات مستلزم تنظیم و ارائه صورتجلسه متناسب با موضوع تغییرات و ارائه آن به مرجع ثبتی می‌باشد. اداره ثبت شرکتها در صورت صحت صورتجلسه و رعایت تمامی اصول و قواعد قانونی آن و مطابقت موارد آن با پرونده مادر ، مبادرت به صدور آگهی تغییرات ثبتی نموده که اطلاع‌رسانی آن در روزنامه رسمی و محلی پس از این مرحله انجام می‌شود.