امیران پیشرو در
  • امور ثبتی
  • رتبه بندی پیمانکاری
  • خدمات مالیاتی
  • برند و لوگو


ثبت شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص شرکتی است که با حداقل ۳ شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی تشکیل می‌شود. شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو اینکه موضوع آن عملیات بازرگانی نباشد. سرمایه شرکت سهامی خاص به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است و اشخاص به میزان سهمشان در شرکت حق رای دارند. سرمایه شرکت های سهامی خاص از ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال نباید کمتر باشد. واریز حداقل ۳۵% سرمایه در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس در بدو تاسیس شرکت الزامی است و ارائه گواهی با نک مبنی بر واریز سرمایه شرکت از مدارک اولیه و الزامی ثبت می‌‌باشد.
بازرس در شرکت‌های سهامی ، اجباری است و یک یا چند بازرس برای یک سال مالی انتخاب می شوند. مجمع متشکل از سهامداران می‌تواند هر وقت بخواهند بازرسان را عزل کند.
مدت تصدی مدیران در شرکت ‌های سهامی خاص حداکثر ۲ ساله می‌باشد، اما انتخاب و تمدید مجدد مدیران بلامانع است. مدیر‌عامل در شرکت های سهامی خاص می‌تواند خارج از سهامداران باشد ، یه شرط آنکه در مجمع این تقسیم به تصویب برسد.