امیران پیشرو در
  • امور ثبتی
  • رتبه بندی پیمانکاری
  • خدمات مالیاتی
  • برند و لوگو


مدارک مورد نیاز جهت اخذ گرید مشاور

* تعهد نامه سازمان یا تعهد نامه محضری و تعهد نامه منع مداخله کارکنان دولت

* جهت اخذ رتبه تقاضای رتبه بندی در سربرگ شرکت با شماره تلفن و آدرس شرکت می بایستی با آخرین آدرس طبق روزنامه برابر باشد.

* در صورتی که شرکت قبلا دارای رتبه باشد ، اصل گواهینامه رتبه بندی

*  کپی برابر اصل کلیه روزنامه های رسمی و اوراق ثبتی

* آخرین صورتجلسه سهامداران

* کپی شناسنامه و کارت ملی و مدارک تحصیلی تمامی اعضا

* کپی برابر اصل مدارک تحصیلی و اصل مدارک تحصیلی

* کپی کارت پایان خدمت فارغ التحصیلان تا ۳ سال گذشته.

* آدرس و شماره تلفن افراد امتیاز آور و سهام داران ۵% و زیر ۵% سهم در سربرگی که دارای شماره تاریخ و آدرس باشد.

*  اصل پرینت گواهی تامین اجتماعی.

* سابقه کار شرکت های نامبرده در پرینت تامین اجتماعی با ذکر نوع فعالیت و سمت فرد درآن شرکت (همراه داشتن آدرس و تلفن در سربرگ آن شرکت و شماره و تاریخ الزامی می باشد) شرکت های مذکور یا دارای رتبه بوده و یا نمونه قرارداد ارائه گردد.

* کپی موافقتنامه یا قرارداد بهمراه تاییدیه کارکردها

*  تاییدیه کارکردها شامل:مفاصا حساب بیمه، سند ذیحسابی، آخرین صورت وضعیت تایید شده توسط کارفرمای اصلی بهمراه نامه گواهی تایید کار انجام شده در سربرگ کارفرما

* اظهارنامه مالیاتی تایید شده توسط سرممیز مالیاتی مربوطه شامل ترازنامه و جدول شماره ۶ همچنین جدول سود و زیان یا جدول شما